Krachtige luchtpistolen zomaar in de winkel

Neem je als sou­ve­nir een bal­le­tjes­pi­stool mee van vakantie, dan ris­keer je op Schip­hol een for­se boe­te. Te­ge­lij­ker­tijd koop je in Ne­der­land moei­te­loos lucht­druk­wa­pens met drie­hon­derd maal zo­veel vuur­kracht.

De Bull­dog, die spe­ci­a­le 9mm-ko­gels op hon­derd me­ter door me­taal schiet, groeit aan po­pu­la­ri­teit on­der ach­ter­tuin­schut­ters en is vrij ver­krijg­baar. Nog wel. Maar zelfs als over een jaar de wet wordt aan­ge­scherpt, blijft Ne­der­land een wal­hal­la voor ’po­wer­buk­sen’.
„Wow”, schrijft Pe­te, trot­se ei­ge­naar van een Ben­ja­min Bull­dog pers­lucht­ge­weer. „Wat een kracht. Ik ben een ex-ge­de­ti­neer­de en mag sinds mijn ne­gen­tien­de geen vuur­wa­pen meer. Met dit wa­pen kan ik ge­woon op wild schie­ten.”

Beest

Hij is niet de eni­ge schut­ter die staat te kij­ken van de Bull­dog. ’Hij schiet door drie pla­ten mul­ti­plex’, roe­pen fans, ’Ik heb er een coy­o­te mee uit­ge­scha­keld op 65 me­ter. Een waan­zin­ni­ge hoe­veel­heid knock­down po­wer. Een beest is het.’
De Bull­dog is op het mo­ment veel­be­spro­ken on­der hob­by­schut­ters. Hij ziet er ge­vaar­lijk uit en is dat ook. Ver­geet het knik­loop­ge­weer­tje van vroe­ger, dit is een ge­weer met even­veel kracht als een .380 Colt hand­vuur­wa­pen. Kos­ten: ruim 1400 eu­ro.
Al eer­der ont­stond er op­hef rond su­per­krach­ti­ge lucht­druk­wa­pens. Staats­se­cre­ta­ris Dijk­hoff (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) heeft daar­om sinds vo­rig jaar een wet in de maak die bij vrij ver­krijg­ba­re lucht­druk­wa­pens een li­miet stelt aan de ’mon­dings­ener­gie’, uit­ge­drukt in jou­les. Van­af me­dio 2018 wordt een ver­gun­ning ver­plicht voor buk­sen krach­ti­ger dan 80 jou­les. De Bull­dog heeft een kracht van maar liefst 270 jou­les.
Zelfs als de lat straks op 80 jou­les ligt, blijft het Ne­der­land­se be­leid af­wij­ken van Eu­ro­pa. Je zou den­ken dat Ne­der­land piet­lut­tig is ver­ge­le­ken met bij­voor­beeld Zuid-of Oost-Eu­ro­pe­se lan­den. Het om­ge­keer­de is waar. In Span­je ligt de li­miet voor vrij ver­koch­te lucht­druk­wa­pens op 24 jou­les, in Frank­rijk op 20, in Ts­je­chië en Po­len op 17 en in Duits­land en Ita­lië op slechts 7,5 jou­le. Het is on­denk­baar dat wa­pens als Bull­dog daar zo­maar mo­gen wor­den ver­kocht.
„Ik re­a­geer niet”, zegt een ver­ko­per bij Sho­gun, die de Bull­dog ver­koopt van­af de Be­ver­wijk­se Ba­zaar. „Het is niet in ons be­lang hier iets over te zeg­gen”, al­dus Kra­le Schiet­sport in Stap­horst. Louis Po­la­ne van LP Sport­wa­pens in Lei­den be­gint bij­na te schreeu­wen voor hij de hoorn er­op gooit. „Jul­lie pers­mus­kie­ten zijn er al­leen maar op uit om de he­le boel te ver­kan­ke­ren.”
Per jaar zijn er zo’n zes­tig in­ci­den­ten met buk­sen, van door­zeef­de ver­keers­bor­den tot be­scho­ten kat­ten en er­ger.
Ie­mand do­den met een buks is niet moei­lijk. Het NFI on­der­zocht in 2015 het let­sel­ge­vaar. Het in­sti­tuut stel­de de grens voor mo­ge­lijk do­de­lij­ke ver­won­din­gen op cir­ca 14 jou­le. Het krach­tig­ste wa­pen uit die test was met 138 jou­le slechts half zo zwaar als de Bull­dog, die hier toen nog niet op de markt was. SP-Ka­mer­lid Van Nis­pen vindt daar­om dat de staats­se­cre­ta­ris zich nog eens moet bui­gen over de 80 jou­les-grens.
Di­rec­teur San­der Duis­ter­hof van de schiet­sport­bond KNSA is dui­de­lijk: lucht­wa­pens voor het sport­schie­ten hoe­ven he­le­maal niet zwaar te zijn, zelfs 80 jou­les noemt hij over­dre­ven. „Ik vind het niet vreemd dat je straks een ver­lof no­dig hebt voor lucht­wa­pens met ver­ge­lijk­ba­re kracht als die van vuur­wa­pens.”

Limiet

Wat de po­li­tie be­treft hoeft de li­miet niet per se naar be­ne­den. Por­te­feuil­le­hou­der Ja­co van Hoorn: „We ko­men dit soort wa­pens soms te­gen in de stro­pe­rij, maar niet in het cri­mi­ne­le cir­cuit. Daar kie­zen ze toch voor il­le­ga­le vuur­wa­pens, die ook goed­ko­per zijn. We tref­fen zel­den lucht­sport­schut­ters die er niet net­jes mee om­gaan.”

Bron: De Telegraaf