Kamerstuk wapen- en munitiebezit en de KNTS

Op 26 oktober j.l. is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Dijkhoff, een brief verzonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.  Deze gaat inhoudelijk over de aanwijzing van de KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters) als extra koepelorganisatie voor Schutterijen en Gilden en de rol van de KNSA daarbij.
In de brief geeft de staatssecretaris aan dat hij voornemens is de KNTS per 15 november 2015 aan te wijzen, zodat de KNTS in staat is haar leden te certificeren.

De inhoud van de brief is te lezen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33033-14.html