Her-certificering gaat van start

De eerste KNSA-verenigingen zijn gecertificeerd in 2013. Dat betekent dat de geldigheid van het certificaat van die verenigingen (circa 135) in 2017 afloopt. Op de KNSA-website is de exacte geldigheidsdatum per vereniging vermeld, zoals die ook op het certificaat is opgenomen.

Schietsportverenigingen kunnen een her-certificering aanvragen 6 maanden voordat de geldigheid van de huidige basiscertificering van 4 jaar is verlopen. Dat betekent dat een groot aantal verenigingen nu al een aanvraag kan indienen.

De KNSA vraagt zoveel mogelijk verenigingen daarvan gebruik te maken, zodat de aanvragen en het afnemen van audits wordt gespreid. De aanvraag voor her-certificering gaat via een verkorte procedure met 10 vragen. Als die 10 vragen juist kunnen worden ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen en zal een Auditor rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende vereniging.

Meestal zal de audit binnen twee (2) weken worden afgenomen en ontvangt de vereniging vervolgens – als alles weer in orde is bevonden – een nieuw, gewijzigd certificaat met een nieuwe geldigheidsduur daarop vermeld.

De audit die wordt afgenomen, is gelijk aan de audit bij de eerste certificering. Oftewel: alle vragen uit het Programma Basiscertificering worden doorgenomen en de KNSA adviseert verenigingen dus van te voren het programma nog een keer goed te nemen, om er zeker van te zijn dat de vereniging ook voldoet aan alle programmavoorwaarden.

Wijziging Programma Basiscertificering

Het Programma Basiscertificering is wel enigszins gewijzigd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de voorwaarden op grond waarvan door de Minister aangewezen organisaties die mogen certificeren (de KNSA dus) moeten toetsen, te wijzigen. Dat wil zeggen dat voorwaarden die geen verband houden met de openbare orde en veiligheid door de Minister voor certificering niet meer getoetst hoeven te worden.

Naar aanleiding daarvan heeft de KNSA besloten om de voorwaarden in verband met het imago van de schietsport uit het programma van eisen te schrappen. Dit houdt in dat het gehele hoofdstuk 7 “Bescherming imago van de schietsport” en dus de artikelen 7.1 en 7.2 worden geschrapt. Dat laat overigens onverlet dat de KNSA van mening blijft dat verenigingen wel naar de geest van die voorwaarden zouden moeten handelen, maar dat niet meer als minimale voorwaarden voor certificering handhaaft.

Voor een link naar het gewijzigde Programma Basiscertificering klik hier.

Voor een link naar de aanvraag Her-certificering klik hier.

Bron: KNSA